top of page
Building Model

PRÁCE ARCHITEKTA
...Nejčastěji kladené otázky

Proč si objednat architektonickou studii?

Architektonická studie patří mezi nejdůležitější práce architekta. V návrhu je nutné zkombinovat tři základní aspekty (konstrukci, dispozici a vzhled) a to hned od prvních úvah o stavbě. Někdy dochází k tomu, že pod architektonickou studií si lidé představují pouze návrh dispozice. Architekt však nikdy nepracuje pouze v 2D prostoru, ale vždy bere v úvahu celý interiér i exteriér budovy komplexně.

 

1) Funkční a provozní řešení

Důležitým bodem architektonické studie je dobře navržené uspořádání prostorů a jejich správná orientaci ke světovým stranám. Důležité je už od počátku počítat s vybavením každé místnosti i dostatkem úložných prostor. V návrhu lze díky architektovi minimalizovat komunikační prostory a vyřešit dům tak, aby byl snadný a přehledný.

 

2) Technické a konstrukční řešení

Každým rokem je nutné se seznamovat se současnými trendy ve stavění a používání materiálů. Konstrukci je vhodné navrhnout tak, aby stavba nebyla složitá a nenarůstaly náklady na výstavbu. Samozřejmá je spolupráce se zkušeným statikem.

 

3) Výtvarné řešení

Architekta je dobré si vybrat už s tím, že se Vám jeho práce líbí. Dispozici může nakreslit i laik, konstrukční řešení navrhne i stavební inženýr - to,c o přidává architekt, je právě výtbarné řešení. Mělo by se to projevit například ve správném navržení objemu stavby, řešením fasád a dodáním originality (já osobně ji čerpám právě z přání klienta). Když vejdete do předsíně domu nebo obytné místnosti, měl by Vás prostor oslovit!

První návrhy prezentuji ve formě půdorysu a skic, teprve po té jsou zpracovány počítačové vizualizace.

Dobře zvládnutá studie je podmínkou úspěšné realizace. Hledat dílčí řešení problémů až během stavby je časově náročnější, složitější a výsledek nemůže být nikdy takový, jako když je dům promyšlený předem.

Zároveň ověřuji, zda je návrh přijatelný i po stránce ekonomické. Hrubý odhad nákladů lze stanovit z ceny za m3 oběstavěného prostoru. Přesný rozpočet získáte pouze na základě prováděcí dokumentace, nikoli z dokumentace pro stavební povolení. Výslednou cenu ale velmi ovlivní standart interierového vybavení. Obecně doporučuji raději menší prostory, ale kvalitně zařízené.

Co od Vás architekt potřebuje?

Ke své práci architekt potřebuje znát několik věcí. Zadáním pro architekta je tzv. stavební program. O jeho podobě se budeme na první schůzce bavit. Jeho obsahem je „CO“ se bude stavět, „KDY“ a „ZA KOLIK“ popř. „PROČ“ je nutná změna stávající stavby. Zadání by mělo být úplné a neměnné (mnoho klientů má nachystanou vlastní variantu, upřednostňuji ale přesný popis požadavků a přání bez „vlastního návrhu“).

V každém případě je nejprve nutné prostor řádně zaměřit. Bez toho není možné jakýkoliv návrh vytvářet. Zvlášť v menších zadáních je důležitý každý centimetr. Nejde jen o velikost místností, důležité je postavení dveří, oken, zásuvek a sítí. Dobrým pomocníkem jsou plány, ať již domu nebo bytu. Realita ovšem bývá oproti nim značně odlišná. Během stavby totiž dochází k úpravám. 

Dalším zásadním bodem je rozpočet. Jedná se o rámec, ve kterém se architekt ve svém návrhu pohybuje. Mohu samozřejmě připravit několik variant, alespoň orientační sumu je třeba znát. Podle toho se dále odvíjí nejenom nástin stavebních prací, ale i vnitřního vybavení. Každopádně se snažím tlačit cenu dolů tam, kde to má smysl. Pokud je šetření na úkor kvality nebo funkčnosti, sdělím Vám to.

Důležitý je i Váš vkus. Pokud máte nějaký oblíbený styl, je dobré se o tom zmínit. Plně se Vám přizpůsobím, nebudu Vás do ničeho nutit. Záleží mi pouze na tom, aby spolu všechno ladilo.

Stavební dokumentace

Stavební proces je velmi složitý nejen technicky, ale i administrativně. Stavební dokumentace, neboli dokumentace ke stavebnímu povolení, je potřebná k vydání stavebního povolení. Musí obsahovat souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy a dokumentaci. Každá z těchto části je poměrně obsáhlá. Navíc musí být přiložena dokladová část obsahující například vyjádření dotčených orgánů. Veškerou byrokracií Vás ráda provedu. Práce architekta zahrnuje i papírování.

Od poloviny roku 2023 by měl být účinný nový stavební zákon. Jeho projednávání vzbudilo množství emocí. Nezbývá než doufat, že bude krokem k digitalizaci a zjednodušení administrativních nároků.

U menších projektů je možné objednat i jednostupňovou dokumentaci, která nahrazuje obě dokumentace a její obsah může být přizpůsoben zakázce.

V prováděcí dokumentaci by mělo být upřesněno řešení stavby. Dokumentaci doplňuji o stavební detaily, truhlářské, zámečnické, klempířské, sklenářské a další výrobky. Je zde už částečně vyřešen interiér, například kde budou jaké povrchy, svítidla a konkrétní zařizovací předměty.

Vyhotovení prováděcí dokumentace a dozory stavby nejsou povinné, ale doporučuji je. Dojem z realizované stavby velmi ovlivní kvalitní realizace stavebních detailů.

Trochu matoucí je pojem inženýring. Jedná se o vyřízení ohlášení nebo povolení stavby (přestavby) na základě stavebního zákona. Při jednání se stavebním úřadem je potřeba se orientovat ve vyhláškách. K žádosti se běžně dokládá mnoho vyjádření. Proces se při neznalosti problematiky může prodloužit (zejména v problematických situacích).

Stavební povolení

Stavební povolení je licence, která je potřeba ke stavbě či stavebním úpravám, pravidla jejího získání se liší podle jednotlivých států.

V Česku toto povolení vydává místní stavební úřad na požádání a při splnění podmínek. Stavební povolení vyžadují stavby se zastavěnou plochou větší než 150 m², nebo když zasahují do nosných konstrukcí domu či jiného objektu. Při menších zásazích je potřeba činnost nahlásit, drobné úpravy staveb lze provádět bez povolení. Konkrétněji o tom na kterou stavbu je potřeba stavební povolení pojednává stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) v § 103 a dalších. Při podávání žádosti o stavební povolení je třeba vyplnit náležitý formulář žádosti, který je dostupný na úřadě. Dokumentaci pro stavební povolení zpracovává fyzická osoba. Vydání stavebního povolení v Česku trvá 30 až 60 dní, přičemž se za něj platí poplatek 300 až 3000 Kč. Při odmítnutí žádosti má dotyčný právo se odvolat. Při přijmutí je třeba umístit stvrzení o povolení k dané stavbě.

Stavební povolení vyžadují jakékoli zásahy do nosných konstrukcí bytových domů (třeba bourání starých nosných stěn) a jakékoli rodinné domy a rekreační rozměry, které překračují podmínky pro ohlášení stavby. Jsou však i případy, kdy je stavební povolení vyloženě výhodnější, například pokud nemůžeme sehnat sousedy, aby nám podepsali souhlas s plánovanou stavbou. Stavební povolení potřebujeme i v případě, že máme v plánu stavět studnu, která spadá pod vodní zákon č. 254/2001 Sb. Stavební povolení je třeba i pro její rekonstrukci, prohlubování a nebo rozšiřování.

Ohlášení stavby

Ohlášení stavby (zlidověle ohláška) není ničím jiným než zjednodušenou verzí stavebního povolení, která je určena pro rodinné domy, rekreační objekty a jejich přístavby či nástavby, ale i pro jiné stavby. Na základě ohlášení stavby můžeme stavět rychleji, zpravidla se však nevyhneme územnímu řízení. A pokud máme problém s kontaktováním vlastníků sousedících pozemků, je výhodnější požádat o stavební povolení.

Ohlášení stavby nám bude stačit v případě staveb pro bydlení a rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Dále pro změny staveb, pokud nejsou překročeny parametry z předchozího bodu (přístavby, nástavby rodinného domku), stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby a není vyžadováno posouzení vlivů na životní prostředí. Například jde o takové stavební úpravy bytů, při nichž nezasahujeme do nosných stěn.

Na ohlášku též lze stavět opěrné zdi do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím. Ohlášení též stačí například u terénních úprav a reklamních staveb.

bottom of page