top of page

Zásady ochrany osobních údajů

 

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovoluji seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů.

Provozovatelem internetových stránek .............. a správcem a zpracovatelem osobních údajů je Ing. arch. Anna Neužilová, IČ: ............, se sídlem Náměstí Svatopluka Čecha 1346/1, Praha 10, 101 00.

Níže najdete odpovědi zejména na následující otázky: 

  • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

  • Za jakým účelem zpracovávám osobní údaje?

  • Jaké osobní údaje zpracovávám a jaké k tomu má oprávnění?

  • Odkud získávám osobní údaje?

  • Komu dále osobní údaje předávám?

  • Jak se dozvíte, že zpracovávám Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?

1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na mě, jelikož jsem správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním.

Doručovací adresa: Náměstí Svatopluka Čecha 1346/1, Praha 10, 101 00
E-mail: neuzilova.arch@gmail.com

3. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

3.1   Osobní údaje zpracovávám za tím účelem, abych Vám mohla poskytnout své služby. Vaše osobní údaje zpracovávám i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z mnou poskytnutých služeb.

3.2   Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu.

Pokud se přihlásíte k odběru newsletterů a sdělíte mi Vaši e-mailovou adresu, budu Vám zasílat obchodní sdělení. V takovém případě se na Vás můžu obrátit, zejména prostřednictvím e-mailu s nabídkou svých služeb. Svůj souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Zákazníkům, kterým jsem poskytla své služby, můžu zaslat obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru), které se týká mých služeb. Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu tří let.

3.3   Jsem oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany mých práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebuji ke zpracování osobních údajů Váš souhlas.

3.4   Zpracování některých osobních údajů mi ukládá přímo zákon.

3.5   Zpracovávám taktéž tzv. Cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným zpracovatelům, a to s expirační dobou maximálně 540 dnů. Dojde-li k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou předanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.

4. Jaké osobní údaje zpracovávám?

Zpracovávám pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, adresu bydliště) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.

Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás při konkrétním účelu.

5. Jaká mám oprávnění k tomu, abych zpracovávala Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů provádím vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.

5.1   Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V tomto případě nepotřebuji ke zpracování Váš souhlas. 

5.2   V některých případech provádím zpracování osobních údajů z titulu svého oprávněného zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy uplatňuji své nároky nebo chráním svá práva a své oprávněné zájmy. 

5.3   Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy. 

5.4   V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, a to v případě, že mi sdělíte Vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení.

6. Komu dále osobní údaje předávám?

Pečlivě zvažuji a posuzuji, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje předávám:

6.1   poskytovatelům poštovních a přepravních služeb, potřebujeme-li Vám cokoli doručit prostřednictvím přepravce;

6.2   některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci.

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

7. Předávám Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

Vaše osobní údaje nepředávám do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemám v úmyslu.

8. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracovávám o Vaší osobě?

V takovém případě se na mě můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a já Vám bezplatně poskytnu podrobné informace, případně Vám poskytnu kopii zpracovávaných údajů.

Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům.

Musím Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsem oprávněna požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

9. V jakých dalších záležitostech se na mě můžete obrátit?

9.1   Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se mě obrátit se žádostí o opravu, jestliže údaje jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.

9.2   Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se mě obrátit se žádostí, aby Vaše osobní údaje byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

9.3   Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se na mě obrátit, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro kterýjsem údaje zpracovávala, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

9.4   Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se na mě obrátit, abych Vám Vaše osobní údaje poskyla ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.

9.5   Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

10. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

Právo vznést námitku máte v těchto případech.

(a)   Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádím na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

(b)   Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

11. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů postupuji nezákonně?

Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

13. Informace pro jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovávám

Zpracovávám dále osobní údaje jiných fyzických osob, typicky se jedná o osoby spolupracující se mnou, obchodní partnery, odběratele, dodavatele apod. 

I u těchto osob dochází ke zpracování jejich osobních údajů, a to nejčastěji pro účely uzavření a plnění smlouvy.

O zpracování těchto osobních údajů platí přiměřeně výše uvedené.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 28. 2. 2020.

 

V případě doplňujících dotazů se na mě můžete obrátit na výše uvedených kontaktech.

bottom of page